Velká Británie

Organizace předškolního vzdělávání

Velká Británie je známa svým kvalitním školství. Podobně jako u nás není předškolní péče součástí školního systému, není tedy povinná. Ve Velké Británii platí zásada, že je třeba udržovat různorodost systému, aby si rodiče mohli vybrat typ zařízení, které jim a jejich dítěti vyhovuje. Ve Velké Británii má každá ze zemí své národní kurikulum.

Skotsko má skotské národní kurikulum nazvané Kurikulum pro nejvyšší kvalitu určené pro děti a mládež od 3 do 18 let. V něm jsou formulovány cíle, principy, obsah vzdělávání, výsledky učení, které je možno považovat za určitou formu evaluačních standartů.

V anglickém kurikulu jsou stanoveny očekávané výstupy pro různé věkové kategorie (např. 16–26 měsíců, 22–32 měsíců až 40–60 měsíců věku), které jsou rozpracovány pro různé oblasti vývoje (aspects), kam patří např. Řešení problémů (ProblemSolving), Komunikace, jazyk a gramotnost (Communication, Language and Literacy). Předškolní vzdělávání není v Anglii povinné.

Principy anglického kurikulárního dokumentu jsou rozdělené do čtyř různých vzájemně se doplňujících témat: Unikátní dítě (A UniqueChild), Pozitivní vztahy (Positive Relationships), Podnětné prostředí (Enablingenvironments), Učení a rozvoj (Learning and Development). Tyto čtyři témata poskytují požadavky předškolního vzdělávání a popisují, jak by pedagogové měli podporovat rozvoj a učení dětí předškolního věku.

Vzdělávání je povinné od 5 let, do 5 let je nepovinné.

Cíle předškolního vzdělávání

Kurikula stanovují cíle předškolního vzdělávání jednotlivě pro každou z 6 vzdělávacích oblastí, kterými jsou Osobní, sociální a emocionální rozvoj (Personal, Social and EmotionalDevelopment); Komunikace, jazyk a gramotnost (Communication, Language and Literacy); Řešení problémů, logické myšlení a počítání (ProblemSolving, Reasoning and Numeracy); Znalost a chápání světa (Knowledge and UnderstandingoftheWorld); Tělesný rozvoj (PhysicalDevelopment) a Tvůrčí rozvoj (CreativeDevelopment)

Organizace skupin/ tříd

Ve veřejném sektoru je předškolní vzdělávání bezplatné a bývá rozděleno do dvou cyklů. Pro děti ve věku od 3 do 4 let a pro děti ve věku od 4 do 5 let. Protože nástupní věk na základní školy není vždy dodržován, můžeme se setkat se skupinami věkově smíšenými.

Organizace výuky

Ve školce děti tráví celý den a většina činností je řízená pedagogem, pro volnou hru mají anglické děti oproti dětem českým méně příležitostí. Používané metody výuky a formy práce jsou ve Velké Británii a v České republice podobné.

Formy předškolního vzdělávání

Děti ve věku od 3 do 5 let mají možnost chodit do státních mateřských škol (statemaintained numery schools), škol zřízených při základních školách (nurseryclasses), soukromých mateřských škol (nurseries) nebo do různých neformálních skupin (pre-schoolplaygroups). Stát nabízí 20 hodin péče o dítě týdně po dobu 38 týdnů v roce všem rodičům starších dětí, tříletých a čtyřletých, kteří mají o předškolní péči mimo domov zájem

Ve Velké Británii existují státní mateřské školky pro děti od 3 do 5 let (nurseryschool).
Alternativou školek jsou v Británii také tzv. „Playgroup" neboli hrací skupiny. Do takové skupiny děti chodí nejméně 2x týdně na 2,5 hodiny a mohou si vybírat z různých činností-mají možnost tvořit, dospělí jim předčítají. Playgrounds jsou soukromá zařízení a stejně jako soukromé mateřské školky jsou velmi drahou záležitostí, poplatek za toto zařízení činí v přepočtu přibližně 1500 Kč.

Velká Británie vytvořila koncept integrovaných služeb, tedy pečlivé propojení předškolního zařízení, sociálních a zdravotních služeb.

Alternativní mateřské školy

Jsou zde zastoupeny Montessori mateřské školy a Daltonské mateřské školy.