Švédsko

Organizace předškolního vzdělávání

Pravidla státní péče o předškolní děti jsou obsažena ve školském zákoně. Stát zajišťuje péči o děti ve věku od 1 do 12 let věku. Povinná školní docházka ve Švédsku začíná v 7 letech, ale většina 6letých dětí dobrovolně navštěvuje předškolní třídy, které je připravují pro plynulý přechod na primární stupeň vzdělávání. Před dovršením 6 let mohou děti pravidelně navštěvovat mateřskou školu, využívat denní péči o předškolní děti realizovanou v soukromých domech poskytovatelů nebo tzv. otevřenou předškolní péči.

Předškolní vzdělávání je částečně financováno přímo ze státního rozpočtu, částečně z daní poplatníků a rodičovskými příspěvky. Místní úřady rozhoduji samy o tom, jak vysoké poplatky budou rodiče platit a jaký zvolí systém.

Stále více dětí pochází i z jiné než majoritní kultury. Cílem státní péče je zajistit těmto jedincům multikulturní přístup. Stát deklaruje objektivní a nestrannou péči o tyto děti podporou přijetí minoritních kultur a dává jim šanci využít možnosti aktivního vývoje v obou jazycích, proto jsou vyučovány i aprobovanými učiteli ve svém rodném jazyce.

Vzdělávací oblasti předškolního vzdělávání

Švédský systém je zaměřen na celkový vývoj dítěte a jeho potřebu učení. Zahrnuje péči o zdraví, sociální péči, výchovu a učení. Žádoucí péče je zajištěna, jestliže se dítě cítí být v pohodě a je spokojené. K zajištění tohoto předpokladu slouží program, který respektuje věkové zvláštnosti, individuální potřeby jedince a jeho schopnosti absorbovat vědomosti na daném stupni vývoje. Aby bylo zajištěno uspokojení všech potřeb předškolního dítěte, měl by program obsahovat i vzdělávací aspekty.

Výchovně-vzdělávací cíle předškolního vzdělávání

Hlavní cíle kurikula:

 • společenské hodnoty a cíle
 • podpora vývoje a učení
 • spolupráce školy s rodiči
 • spolupráce s přípravnými třídami, základní školou

Velmi důležitou částí kurikula je seznámení se základními demokratickými hodnotami, které musí pronikat do práce s dětmi v MŠ a základní škole. Mezi tyto hodnoty zahrnujeme úctu k ostatním, solidaritu, rovnost pohlaví a toleranci. Kurikulum je závazné pro všechny formy uváděné předškolní péče.

Organizace výuky

Děti se učí a vnímají všemi smysly neustále. Práce pedagoga vychází z individuálních schopností dětí a z toho, co již dítě zná a zvládne. Děti jsou podporovány v aktivitách dle vlastních potřeb a v objevování věcí dle jejich zájmu.

Základem práce s dětmi je vždy hra, která se v současnosti stala i základním kamenem kurikula pro děti na základní škole. Podpora sociálního vývoje je zajištěna zapojením dětí do skupiny. Volba přístupu, metod a forem práce závisí na učitelích.

Formy předškolního vzdělávání

Předškolní třída

Je nepovinnou součástí veřejného švédského vzdělávacího systému, která spadá pod základní školství. Zajišťuje péči o děti, jejichž rodiče pracují nebo studují, a zároveň poskytuje péči dětem, které potřebují speciální podporu. Od roku 1998 mají radnice povinnost poskytnout místo v předškolní třídě dětem od 6 let do zahájení povinné docházky. Tyto třídy navštěvuje většina 6letých dětí.

Třídy jsou otevřeny celoročně a provozní doba odpovídá potřebám dětí a rodičů. Děti jsou zde oficiálně zaregistrovány a rodiče platí školné (ve většině oblastí) v závislosti na jejich příjmu a docházce dítěte. Základní výše úplaty je stanovena ve vztahu k provozu a nákladům na údržbu budovy a zajištění dalších podmínek fungování školy. Školné neplatí rodiče v případě, že děti navštěvují třídu méně než 15 hodin týdně nebo méně než 525 hodin v roce.

Program zahrnuje minimálně 525 hodin výuky ročně a musí být vytvořen v souladu se školním plánem místního úřadu.

Mateřská škola (förskola)

Je předškolní zařízení, které pečuje o děti, jejichž rodiče pracují nebo studují, a pro děti, které mají pouze částečnou potřebu vzdělávacích aktivit. MŠ jsou v provozu celoročně většinu dne - v závislosti na potřebách rodičů. Poskytují vzdělávací aktivity pro 1-5leté děti. Děti jsou rozděleny do skupin čítajících 15 - 20 dětí.

Místní úřady mají povinnost umístit v MŠ i děti rodičů, kteří nepracují nebo jsou na mateřské dovolené. Děti pobývají v mateřské škole minimálně 3 hodiny denně nebo 15 hodin týdně. Místní úřad by měl zajistit dětem místo v mateřské škole neprodleně, zpravidla do 3 - 4 měsíců od podání žádosti. Místo by mělo být poskytnuto v MŠ co nejblíže bydlišti dětí.

Pravidlem je, že se skupinou dětí pracují 3 dospělí - učitelé a pomocní vychovatelé. Průměrně jsou v mateřské škole 3 třídy.

Denní rodinná péče

Jedná se o další formu péče o předškolní děti, která je zpravidla realizována v rodinných domech vychovatelů, které zaměstnává místní úřad. Děti jsou zde oficiálně zapsány, jsou jim nabízeny předškolní aktivity. Někdy je tato forma označována jako " systém tří rodin" (vychovatel pečuje o děti ze dvou až tří rodin v domě jedné z nich).

Tato forma péče je nabízena rodičům, jejichž děti potřebují z nějakého důvodu pobyt v menší skupině dětí. Je typická zejména pro oblast venkova a malá města. Provozní doba je opět přizpůsobena potřebám rodičů.

Otevřená předškolní péče

Tato alternativa předškolní péče je realizována v domech rodičů a vychovatelů. Ve spolupráci s předškolními pracovníky podporuje děti ve vývoji prostřednictvím skupinových vzdělávacích aktivit. Vychovatelé v mnoha případech spolupracují s oddělením sociální péče místních úřadů nebo s dětskými zdravotními středisky. Děti nejsou do těchto skupin zapsány a není vyžadována pravidelná docházka.

Koncem roku 2001 bylo zapsáno do mateřských škol 77 % dětí ve věku od 1 do 5 let a 10 % bylo zaregistrováno v domech rodinné péče.

V systému péče mají významné místo děti se speciálními vzdělávacími potřebami. Mají právo na umístění v předškolních zařízeních nebo v centrech mimoškolních aktivit, bez ohledu na zaměstnání nebo délku pracovní doby rodičů. Do skupiny dětí se speciálními vzdělávacími potřebami patří jak děti s tělesným, smyslovým či mentálním postižením, tak děti s kombinovanými vadami.

Soukromá zařízení

Radnice mohou podporovat vznik privátních předškolních tříd, jejichž činnost je kontrolována příslušným místním úřadem. Úřad může vydat příkaz k odebrání dotace, jestliže nejsou zajištěny odpovídající podmínky provozu a není zjednána náprava. Úřady mohou podporovat provoz soukromých mateřských škol, jestliže nabízený program je kvalitní a bezpečný a pokud úplata za předškolní vzdělávání není bezdůvodně vysoká.

Spolupráce rodiny a pedagogů

 • Rodiče jsou dlouho důležitou součástí systému péče o děti. Projevuje se to v těchto oblastech:
 • V rámci adaptace dětí rodiče navštěvují prvních 14 dní mateřskou školu spolu s dítětem. Jejich pobyt v MŠ je základem pro vytvoření úzkého vztahu mezi zaměstnanci školy a rodiči dětí.
 • Vztah a spolupráce jsou dále upevňovány denními kontakty, např. při předávání či vyzvedávání dětí z MŠ. Rodiče tak mohou ovlivňovat další vývoj dítěte na základě informací získaných od učitelů.
 • Předškolní zařízení pořádají společná setkání s rodiči.
 • Předškolní zařízení organizují večeře, burzy a jiné aktivity, kterých se zúčastní učitelé, rodiče i děti společně.
 • Rodiče se pravidelně setkávají se zaměstnanci školy při rozhovorech o vývoji a pokrocích dítěte.

Postavení učitele ve společnosti a podmínky práce učitele

 • učitel
 • vychovatel pro volnočasové aktivity
 • pečovatel
 • vychovatel v domech rodinné péče

Učitelé a vychovatelé absolvují tříleté pedagogické univerzitní vzdělávání zaměřené na učební metody, vývojovou psychologii, sociologii rodiny a tvořivé aktivity. Některé z těchto kurzů běží současně.

Pečovatelé musí mít středoškolské vzdělání. Pečovateli v domech rodinné péče stačí absolvovat pedagogický kurz (minimum) organizovaný místními úřady.

V MŠ pracuje asi 5 % mužů.

Alternativní mateřské školy

Jsou zde zastoupeny Lesní mateřské školy.