Španělsko

Organizace předškolního vzdělávání

Předškolní vzdělávání není povinné. Děti navštěvují mateřskou školu od 3 do 6 let. Školy jsou privátní nebo financované státem

Vzhled tříd

Mateřské školy jsou zpravidla součástí komplexu budov základních škol nebo se nacházejí v jejich těsné blízkosti. Španělské třídy pro předškolní vzdělávání spíše připomínají svým vzhledem, uspořádáním, výzdobou a vybavením naše 1. a 2. třídy. Třídy jsou rozděleny na zájmové koutky (koutek čtenářský, pro poslech, malířský atd.), takže děti mají více prostoru pro soukromí a individuální zájmy, ale jen málo prostoru je věnováno pro hračky a realizaci volné hry.

Počet dětí na skupinu/třídu:

Do nejmladšího oddělení se přijímá 20 dětí. Do oddělení 4 - 5letých a 5-6letých se zapisuje po 22 dětech. Děti stráví v mateřské škole 25 hodin týdně.

Třídy jsou věkově homogenní. Součástí vzdělávání předškolních dětí je i angličtina. Nejen na její výuku, ale např. i výuku hudební a tělesné výchovy dochází odborný pedagog.

Vzdělávací oblasti předškolního vzdělávání

Děti se od 3 let seznamují s psaním a čtením, počítáním. Využívají globální metodu výuky čtení. Pozornost je ale věnována i hudební výchově, různým formám pohybové výchovy, výtvarným a pracovním činnostem. V odpoledních hodinách se děti věnují odpočinkovým činnostem, tedy činnostem výtvarným, práci s nůžkami a papírem.

Výchovně-vzdělávací cíle předškolního vzdělávání

  1. Znát a ovládat svoje tělo. Uvědomovat si rozdíl mezi aktivitou a nečinností.
  2. Být schopný realizovat pohybové aktivity po škole, být zodpovědný za svoje zdraví, podporovat potřebu hry a sociální interakce.
  3. Pozorovat a zkoumat se zájmem svoje okolí.
  4. Podporovat vnímání reality a dovednost vyjádřit svou představu symbolickou hrou, jazykem, hudbou, modelováním, pohybem a matematikou.
  5. V souvislosti s vývojem dítěte podporovat dovednost a ochotu využít komunikativních dovedností k vyjádření myšlenek, pocitů a zážitků, v různých souvislostech a situacích.
  6. Vytvářet potřebný rozsah pozornosti podpoře dovednosti hodnocení a pochopení hudby, sochařského umění, pohybovému ztvárnění. Používat kreslení, modelování, pantomimu a zpěv ke zdokonalení, obměně a zpestření vyjadřovacích možností dětí.
  7. Podporovat vývoj smyslu pro sounáležitost k různým sociálním skupinám (rodina, přátelé, spolužáci, školní třída, atd.), aktivně se zapojit do života skupin, znát jejich speciální charakteristiky a pravidla.
  8. Respektovat a rozlišovat vztahy mezi dospělými a žáky. Umět přijímat a vyjadřovat pocity sympatií a náklonnosti.
  9. Vytvářet vrstevnické vztahy prostřednictvím her, vyvarovat se konfliktů.
  10. Znát typické kulturní charakteristiky vlastní komunity (kroje, folklór, tradice), znát je a respektovat je.

Režim dne

Výuka začíná v mateřské škole v 9 hodin. Učitelky (la maestry) si vyzvednou děti (vzorně seřazené do řad na školním hřišti) od rodičů, doprovodí je do tříd, kde je zahájena výuka. Učitelka zahajuje práci úvodním rozhovorem k tématu. Mimo jiné si společně připomenou název dne, datum, letopočet, datum zapíší na tabuli. Poté pracují frontálně nebo ve skupinách na tématu pro konkrétní den. Ve výuce převažuje řízená činnost, převažují frontální formy práce, organizace výuky připomíná školní třídy.

Přibližně v 10 hodin děti jedí svačinu, kterou si donesly z domova. Po svačině odchází děti na školní hřiště, kde pobývají asi hodinu, pod dohledem pomocných asistentek, které pomáhají učitelkám i při přípravě pomůcek pro výchovně vzdělávací práci. Po návratu z hřiště pokračují děti ve výuce asi do 12 hodin. Poté opět učitelky předají děti rodičům před budovou školy. Ti většinu dětí odvedou domů na oběd (pouze minimum předškolních dětí zůstává přes poledne ve škole a obědvá ve školní jídelně a odpočívá ve škole, především se jedná o mladší děti), neboť ve Španělsku je zvykem obědvat i v pracovní dny doma. Děti se znovu scházejí ve škole v 15:00. Rodiče vyzvedávají děti v 17 hodin.

Hygiena

Ve Španělsku se ve škole pohybují dospělí i dětí v botách. Děti spí na z domova přinesených karimatkách a na spaní se nepřevlékají. Děti nemají vlastní ručníky. Všem slouží ručník zavěšený na dvou nad sebou umístěných konzolích.

Postavení učitele ve společnosti, podmínky práce učitele

Učitelé se ve Španělsku těší větší vážnosti než u nás. Rodiče respektují výchovná doporučení a hodnocení dětí učitelkami.

Učitelé MŠ mají větší klid na práci, jsou lépe placeni, veřejností jsou vnímáni stejně jako učitelé základní školy. Učitelka se nezabývá utíráním nosu, zavazováním bot, hledáním osobních věcí dítěte, atd. - pro tzv. nepřímou výchovnou práci s dětmi je tu pomocnice. Učitelka prostě děti pouze vzdělává

Učitelé pracují s dětmi od 9 do 12 hodin. Do 9 hodin se scházejí ve sborovně na kávě či čaji. Další přestávku mají učitelé od 10:30 do 11 hodin. V této době dozírají na děti určení pomocníci. Od 12 do 15 mají učitelé volno. Do školy se vrací v 15 hodin a zahajují 2 hodiny další výuky, která je v letních měsících prokládána pobytem venku.

Alternativní mateřské školy

Jsou zde zastoupeny církevní mateřské školy.