Polsko

Organizace předškolního vzdělávání

Základní principy vzdělávání jsou zakotveny ve školském zákoně z roku 1991 a novelách.
Zodpovědnost za vzdělávání v Polsku spočívala vždy na ministerstvu školství. Účast parlamentu (sejmu) je v oblasti vzdělávání spíše pasivní, protože školský výbor pracuje převážně s materiály, které mu připravilo ministerstvo školství. Parlament odpovídá za konečnou podobu zákonů, které určují směr vzdělávání a jeho finanční zabezpečení. Ačkoliv za dohled nad vzděláváním jsou odpovědné ministerstvo školství a jeho školské úřady, stále více roste odpovědnost regionálních institucí. Obce mají zodpovědnost nad všemi předškolními zařízeními a základními školami. Polský vzdělávací systém je rozdělen do tří úrovní správy: na ústřední úrovni ministr národního školství (ve spolupráci s ministry, kteří řídí odborné školy a kteří nad těmito školami vykonávají dohled, ale pouze pokud jde o odborné předměty), na oblastní úrovni kurator, který vykonává státní školskou politiku na úrovni vojvodství (odpovídá zhruba našemu kraji), na úrovni školy ředitel školy. Kurator je přímý podřízený ministra školství, který jej jmenuje do funkce na základě veřejného konkurzu a je zvláštním organem státní správy. Kurator jmenuje do funkcí ředitele škol, odpovídá za systém, organizaci a provoz škol i vzdělávacích institucí v jemu podřízeném oblasti. V oblasti školské správy se projevuje tendence k předávání pravomocí z ministerstva a jeho orgánů – kuratorií na samosprávné obce a okresy (powiaty).
Předškolní výchova je považována za první stupeň polského vzdělávacího systému. Je určená dětem od 3 do 6 let v předškolních třídách nebo v předškolních zařízeních škol. Základní učivo předškolní výchovy je stanoveno ministrem národního školství. Předškolní instituce jsou dvojího typu: vlastní předškolní zařízení (tj. mateřské školy) a předškolní třídy při základních školách. Děti ve věku 6 let mají právo na jeden rok předškolní výchovy (nultý ročník). Obec je povinna zajistit právo šestiletých na přípravný ročník. Mnoho předškolních zařízení bylo uzavřeno, částečně z demografických, částečně z ekonomických příčin (nezaměstnanost, zavedení poplatků). Předškolní zařízení při podnicích byla většinou uzavřena. Se zlepšující se ekonomickou situací však počet předškolních zařízení v poslední době začíná opět narůstat.

82 % mateřských škol bylo zřízeno místními úřady a 18 % soukromými institucemi, církevními kongregacemi a neziskovými organizacemi.

Struktura tříd

Žáci se dělí do skupin, které tvoří děti stejného věku. Nejčastěji je mateřská škola rozdělena na čtyři oddíly (3- 4 leté děti, 5-6 leté děti). Dále můžeme děti rozdělit s

ohledem na jejich nadání, talent, zájmy nebo také postižení

Vzdělávací oblasti

 • Rozvoj komunikativních dovedností
 • Rozvoj spolupráce
 • Samoobsluha, hygienické návyky
 • Udržování pořádku
 • Rozvoj kognitivních schopností
 • Pohybová výchova
 • Výtvarná výchova
 • Hudební výchova
 • Zdravotní výchova, výchova k bezpečnosti
 • Polytechnické vzdělávání
 • Základy nauky i přírodě (pochopení základů přírodních zákonů, poznávání rostlin a zvířat)
 • Nauka o vlasti, vedení k patriotismu
 • Základy matematických pojmů, příprava ke čtení a psaní

Výchovně-vzdělávací cíle předškolního vzdělávání

Základem předškolní výchovy je podporovat a stimulovat rozvoj dítěte tak, aby byly brány v úvahu možnosti a potřeby každého dítěte.

Základní cíle a úkoly učitele vymezuje Základní vzdělávací program pro předškolní výchovu v mateřských a předškolních odděleních primárních škol, který je tvořen ministrem národního školství.

Tento program obsahuje čtyři vzdělávací oblasti:

 1. získávání znalostí a pochopení sebe sama a světa,
 2. získávání dovedností prostřednictvím činnosti,
 3. nalezení vlastního místa ve skupině vrstevníků a ve společnosti,
 4. vytváření systému hodnot.

Cílem je poskytnout dětem podmínky pro všestranný rozvoj s ohledem na individuální potřeby každého z dětí.

Podle směrnice „MinisterstwaEdukacjiNarodowej“ (obdoba českého Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy) z 21. září 2000, mohou učitelé předškolní výchovy psát tzv. Autorské vzdělávací programy. Tyto programy musí být však vždy vzorované na základním učivu

Činnosti a program dětí zajišťuje profesionální kvalifikovaný učitelský sbor, který pracuje v rámci programu určeném „MinisterstwemEdukacjiNarodowej“ (obdoba českého Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy)

Režim dne

6:30 –8:30–individuální aktivity

8:30 –9:00–snídaně

9:00-10:00 -organizované činnosti, hry

10:00–11:30–individuální aktivity, procházky, výlety

11:30–12:00–oběd

12:00 –14:00–práce, hry, aktivity, činnosti na zahradě a na hřišti

14:00–14:30–svačina

14:30–16:30–individuální aktivity

Postavení učitel ve společnosti

Učitelky mateřských škol mají společné vzdělání s učitelkami určenými pro 1. -3. třídu první stupeň ZŠ (obor-edukacjapzedszkolna i wczesnoszkolna)

Alternativní mateřské školy

V Polsku je v současné době málo školek, do školek dochází jen 54 % čtyřletých dětí a 64 % pětiletých dětí, proto vláda podporuje zřizování soukromých školek, často alternativních. I přesto jsou alternativní mateřské školky málo zastoupeny. Pokud ano, pak se jedná o Montessori mateřské školy, Waldorfské mateřské školy, církevní mateřské školy