Norsko

Organizace předškolního vzdělávání

Mateřské školy v Norsku jsou řízeny Zákonem o institucích denní péče. Zákon o institucích denní péče z roku 1995 obsahuje důležité ustanovení, ve kterém je uvedeno, že má ministerstvo vytvořit rámcový plán pro náplň institucí denní péče. To znamená, že společnost převzala odpovědnost za náplň institucí denní péče.

Zákon také obsahuje nové ustanovení o institucích denní péče pro Laponce (Sami): "Instituce denní péče pro laponské (Sami) děti v laponských oblastech se mají zakládat na laponském (Sami) jazyku a kultuře."

Konkrétním úkolem instituce denní péče je dosáhnout dobré spolupráce s rodiči z jazykových a kulturních minorit a připravit pro rodiče takové podmínky, na jejichž základě se vytvoří půda pro jejich účast v rodičovských radách a koordinačních komisích.

Formy předškolního vzdělávání

Předškolní vzdělávání je dětem poskytováno v Norsku v mateřských školách, které jsou trojího typu: běžné mateřské školy, rodinné mateřské školy, kde jsou menší skupiny a více individuální přístup, a venkovní mateřské školy, podobající se lesním mateřským školám v zaměření na pobyt venku v přírodě.

Postavení učitele ve společnosti, podmínky práce učitele

Předškolní učitelé mají široké formální a odborné znalosti z oblasti vývoje a potřeb malých dětí. Také asistenti mohou projít školením poskytujícím tento typ odborných znalostí. Bilingvní asistenti jsou velmi dobře vybaveni pro pomoc při připravování podmínek pro poskytování kvalitního vybavení pro děti a rodiče z jazykových a kulturních minorit v institucích denní péče. Všichni zaměstnanci institucí denní péče mají zkušenosti a praktické znalosti získané při každodenním kontaktu s dětmi. Instituce by měly umožnit rodičům, kteří potřebují a mají zájem, seznámit se s těmito zkušenostmi a znalostmi učitelů.

Zaměstnanci denní péče tvoří tým. Při plánování a implementaci se musí zohledňovat různé zdroje představované zaměstnanci, osobní zkušenosti dospělých a zvláštní zájmy. Práce by měla být rozvržena s ohledem na kompetence, schopnosti a zájmy.

Hlavní učitel je z titulu své pozice zodpovědný za zajištění dostačujícího plánování, pozorování, spolupráci a hodnocení práce. Ve vztahu k ostatním zaměstnancům instituce denní péče je rovněž zástupcem majitele. Konkrétní organizace a uspořádání práce musí být prováděno společně všemi dospělými v instituci.

Hlavní učitel je také zodpovědný za vedení všech zaměstnanců. Předškolní učitelé jsou zodpovědní za vedení svých přímých spolupracovníků, především v případech, kde spolupracovníkům chybí školení pro práci, kterou vykonávají.

Spolupráce učitelů s rodiči

Hlavní učitel instituce denní péče nese hlavní zodpovědnost za zajištění fungující spolupráce s rodiči, jak vyžadují zákon a předpisy. Rodiče musejí uplatňovat svůj vliv na roční plánování a hodnocení prováděné v instituci, a na celoroční činnosti instituce. Kontakt s rodiči - imigranty může vyžadovat poskytování informací v jejich vlastním jazyce, buď bilingvními zaměstnanci nebo prostřednictvím tlumočníka.

Alternativní mateřské školy

Jsou zde zastoupeny Lesní mateřské školy.