Finsko

Organizace předškolního vzdělávání

Ve Finsku má podle školského zákona každé dítě nárok na bezplatné předškolní vzdělávání, které začíná rok před povinnou školní docházkou. Účast předškolních dětí v něm je dobrovolná. Předškolní vzdělávání je uskutečňováno v rámci mateřských či základních škol a probíhá v průběhu školního roku (190 dní v roce) průměrně 4 hodiny denně.

Za realizaci předškolního a základního vzdělávání je zodpovědná obec. Obec může tuto službu poskytovat sama, dohromady s okolními obcemi či ji zajistit od soukromého subjektu. Obec je zodpovědná za to, že školní výuka a denní péče jsou uspořádány tak, aby cesta pro děti byla co nejkratší a bezpečná. Od podzimu r. 2004 je dětem, které se účastní předškolního vzdělávání, poskytována bezplatná doprava, pokud je cesta do školky delší než pět kilometrů, náročná či nebezpečná. Zavedením bezplatné dopravy se zlepšily možnosti dětí z málo obydlených oblastí zúčastnit se předškolního vzdělávání.

Vzdělávací oblasti předškolního vzdělávání

Finské předškolní vzdělávání je často spojováno s pojmem Educare, v němž jsou navzájem pevně propojeny prvky výchovy, učení a péče.

Tento systém vznikl z potřeby rodičů o celodenní péči o děti.

V roce 2000 byly položeny základy pro vytvoření rámcového programu předškolní výchovy. Je v nich kladen důraz na individualitu dítěte, na aktivní učení a význam činnosti v kolektivu. Rámcový plán nerozděluje výuku na učební předměty a hodiny, ale určuje cíle a obsahuje různé obsahové celky:

  • jazyk a vzájemné ovlivňování,
  • matematika,
  • etická výchova a náboženství,
  • přírodověda a ochrana přírody,
  • péče o zdraví,
  • fyzický a motorický vývoj,
  • kultura a umění.

Výchovně-vzdělávací cíle předškolního vzdělávání

Cílem předškolního vzdělávání je vytvořit příznivé podmínky pro hru a učení, nabídnout zajímavé činnosti, díky kterým mají děti možnost rozvíjet své znalosti a dovednosti společně se svými vrstevníky. Děti a jejich rodiče jsou vedeni ke spolupráci při plánování rámcového plánu.

Předškolní vzdělávání má připravovat děti na školní docházku. Vývoj jednotlivce po jeho ukončení lze pozorovat například v sociální a etické připravenosti, slovním vyjadřování, slovní komunikaci a připravenosti z matematiky.

Předškolní vzdělávání je založeno na znalostech, dovednostech a zkušenostech dítěte.

Organizace výuky

Důraz se klade na hry a pozitivní životní postoj. V předškolním vzdělávání se používají metody, které jsou důležité pro růst a vývoj dítěte, např. hra, pohyb, rozhodování a konkrétní experimentování. Pracovní metody, které připravují dítě na práci v kolektivu, jsou z hlediska výchovy velmi důležité. Dalším důležitým aspektem je podpora vlastní iniciativy dítěte ve všech činnostech.

Pedagog podporuje integraci dítěte do skupiny, tedy jeho vztahy k ostatním dětem. Rozšířený okruh zkušeností dítěte z mateřské školy by neměl znamenat pouze rozšíření sociálních vztahů prostřednictvím školky, ale také podporovat kompetence k navazování sociálních vztahů s vrstevníky i s dospělými mimo ni.

Alternativní mateřské školy

Jsou zde zastoupeny Lesní mateřské školy.