Průběh stáže

Účastníci projektu (učitelé a učitelky českých MŠ, vedoucí pracovnice MŠ) hospitují v průběhu stáže v jednotlivých odděleních zahraniční MŠ.

Témata hospitacíse budou zabývat například následujícími body:

 • harmonogram dne,
 • uspořádané aktivity dětí,
 • organizace hygienických a fyziologických potřeb (spánku, stravování apod.),
 • přístup a filozofie organizace,
 • požadovaná pravidla, stanovení mantinelů,
 • způsob rozdělení do skupin, tříd,
 • individuální přístup k dětem,
 • práce s dětmi hyperaktivními, se specifickými vzdělávacími potřebami, ze sociálně znevýhodněného prostředí,
 • řešení problémového chování,
 • zajištění bezpečnosti dětí (předcházení úrazů, svévolný útěk dětí, vnik cizích osob atd.),
 • vzdělávací plán, strategické dokumenty organizace,
 • spolupráce s rodiči,
 • podpora zřizovatele, města, státu.

Pod vedením učitele/učitelky, která zde vyučuje, bude poté proveden rozbor činností, v nichž účastníci hospitovali. Součástí stáže je i beseda s vedením příslušné MŠ zaměřená na školskou problematiku daného předškolního zařízení. V rámci stáží se budou učitelé a učitelky MŠ také v daném zařízení dle situace a svých osobních dispozic pokoušet navázat komunikaci s dětmi, v rámci výuky spolupracovat se zde vyučujícím pedagogem. Obsahem stáže je také stínování učitele/učitelky působící v zahraniční mateřské škole. Výstupem stáže tedy je především získání zkušeností a poznatků o možných vzdělávacích a výchovných metodách, organizaci a pojetí výuky, organizací práce s dětmi, formami spolupráce s rodiči a získání poznatků o tom, co funguje, co nikoliv a také velmi důležitá možnost vyzkoušet si vše na vlastní kůži.