Přidaná hodnota projektu

Největší přidaná hodnota tohoto projektu je samotné pojetí týdenních zahraničních stáží na hostitelských MŠ, v nichž se realizují různé výukové metody. Po skončení těchto stáží tak budou zveřejňovány rozmanité výchovné přístupy a vedení MŠ, což povede k jedinečnému srovnání a vytyčení pozitivních i negativních dopadů těchto přístupů. Zároveň bude možné si z této škály přístupů vybrat jednotlivé činnosti, které bude možné zahrnout do běžného provozu MŠ v ČR a inovovat tak vlastní výchovné metody a přístupy.

Další bod je inovativní přístup k samotným náslechům a průběhu stáže v MŠ, která bude sledovat následující body jako organizace dne, jaká mají v MŠ děti pravidla, jak jsou děti v MŠ rozděleny do skupin, individuální přístup k dětem, práce s hyperaktivními dětmi, práce s dětmi se specifickými vzdělávacími potřebami a s dětmi ze sociálně znevýhodněného prostředí, organizace hygienických a fyziologických potřeb (spánku, stravování apod.), jak probíhají činnosti venku, jejich organizace a náplň, jak vypadá školní vzdělávací program, jaké je vybavení školky, spolupráce s rodiči a rozvíjení témat rovných příležitostí, ekologie a bezpečí na internetu.

Všechny poznatky, postřehy a výstupy ze všech stáží budou reflektovány také prostřednictvím závěrečné konference, na níž vystoupí samotní účastníci stáží s vlastní prezentací. Konference zajistí dostatečnou prezentaci projektu, ale i nových poznatků, které se snáze dostanou k oslovené cílové skupině. Dále závěrečnou publikací, která bude v rámci projektu sepsána, vytištěna a zaslána do 500 MŠ v MSK. Publikace bude obsahovat základními postřehy a návody, jak nově získané aktivity a přístupy zrealizovat v českýchpodmínkách mateřských školek. Publikace bude doplněna ilustračními fotografiemi ze zahraničních stáží i z aktivit aplikovaných českými stážisty v tuzemských MŠ.V neposlední řadě budou všechny poznatky šířeny také na tomto průběžně aktualizovaném portálu.