Potřeba projektu

Stáže jsou důležitým zdrojem aktuálních informací, přenosu nových zkušeností z pedagogické praxe. Stáže podporují osobnostní a profesní růst učitelů a vedoucích pracovníků mateřských škol. Pobyt učitele na stáži přispěje ke zkvalitnění předškolního vzdělávání dětí, povede k zavedení efektivních inovací do výuky. Cílová skupina díky stáži získá poznatky a zkušenosti o možných výchovných a vzdělávacích metodách, organizaci a pojetí výuky a možnostech spolupráce s rodiči a komunitou v okolí školy. Učitelky a vedoucí pracovnice v mateřských školách získají poznatky o tom, co funguje jinde a co nikoliv, mohou přebrat ze zahraničních zkušeností, to, co se jim zdá uplatnitelné v českém prostředí a následně to aplikovat v praxi. V rámci stáže mají možnost zažít si nové výchovně vzdělávací metody, jinou organizaci práce či komunikace s rodiči na vlastní kůži.

Stáže v cizích zemích tak pomohou učitelům a učitelkám lépe vykonávat pracovní činnosti učitele/učitelky v mateřských školách, tak jak jsou definovány v Národní soustavě kvalifikací. Mezi nejvýznamnější činnosti lze zařadit:

  1. Výchova a vzdělávání zaměřené na získávání vědomostí, dovedností a hygienických a sociálních návyků dětí v rámci ŠVP MŠ. Při vykonávání této pracovní činnosti mohou absolventi použítzkušenosti s jiným způsobem předávání informací, s jiným způsobem učení dětí návyků a dovedností, které získali v rámci stáže v zahraniční mateřské škole.
  2. Podpora rozvoje osobnosti dítěte předškolního věku, zdravého citového, rozumového a tělesného rozvoje, osvojení pravidel chování a životních hodnot. V zahraniční mateřské škole si osvojí jiné metody zážitkové pedagogiky, jiné metody osobnostní a sociální výchovy, což umožní absolventům jinak rozvíjet osobnost dítěte.
  3. Podněcování osobního vývoje dětí, vyrovnávání nerovností vývoje dětí před vstupem do základního vzdělávání, pedagogická konzultace o vzdělávání dětí s rodiči a diskutování o jejich pokrocích, spolupráce s odbornými partnery.
  4. Navrhování a aplikace vzdělávacích a výchovných metod včetně individuální práce s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami.