Partneři projektu

Rovné příležitosti

Gender v mateřské škole

Mateřské školy stejně jako ostatní školy oficiálně mají odpovědnost za to, že žáci získávají znalosti a dovednosti potřebné k plnění nejrůznějších společenských rolí. Mateřské školy tento úkol plní především tak, že děti seznamují s učivem obsaženým v RVP PV, to je označované souhrnně jako formální kurikulum.

Zároveň však žákům vštěpují určité společenské, občanské a ekonomické hodnoty (tedy i názory na uplatnění žen a mužů v životě a představu o tradiční mužské a ženské roli, vštěpuje jim rozdílné požadavky na vhodné chování a vlastnosti mužů a žen, jak jsou stanoveny naší společností). Tato hodnotová sdělení, která se uskutečňují pomocí komunikace učitelky/ učitele s dětmi či dítětem, pomocí hraček, dětských knížek, pohádek, her tvoří tzv. skryté kurikulum, jehož působením se děti učí nazírat na svět, na sebe a na lidi okolo sebe určitým způsobem a učí se také, co mohou od tohoto světa očekávat pro sebe.

Takto si děti osvojují pomocí genderové socializace, které se jim dostává v mateřské škole, genderové stereotypy, které pak představují v jejich životě limity, které jim ohraničují možnosti jejich seberealizace, ukazují charakteristiky genderové role. Pomocí genderové socializace se děti učí jaké vlastnosti, dovednosti, povolání, koníčky, vystupování, chování, jednání, oblékání je vhodné pro dívky, ženy, chlapce, muže.

Jelikož, jak jsme si řekli, genderové stereotypy panující ve společnosti limitují život jednotlivce, je třeba, aby učitelé a učitelky se chovali k dětem stejně bez ohledu na jejich pohlaví a snažili se eliminovat genderové stereotypy, které se již vyskytují v myslích dětí, neboť si je mnohé přinesly z domova.


Občanské sdružení Rovné příležitosti je do projektu zapojeno za účelem sledování klíčových horizontálních témat a vytváření genderově korektních podmínek při realizaci projektu. Organizace Rovné příležitosti dohlíží na genderovou vyváženost projektových aktivit i výstupů, sleduje genderové stereotypy při násleších a řešení jejich eliminace, vytváří sadu aktivit k rozvoji rovných příležitostí v předškolním vzdělávání, podílí se na vyhodnocování náslechů, tvorbě knižní publikace pojednávající o projektu, jeho efektivitě, výsledcích a výstupech. Rovné příležitosti se také podílejí na tvorbě portálu, genderově vyvážených příspěvcích a článcích.

Občanské sdružení Rovné příležitosti je neziskovou organizací pomáhající občanům v uplatňování svých práv. Spolupracuje s organizacemi podporujícími rovné příležitosti za účelem podpory svých členů a získání nových informací. Bylo založeno v roce 2009 v Ostravě. S partnerem bude konzultována genderová vyváženost projektových aktivit i výstupů, stejně jako závěrečná knižní publikace. Pro více informací prosím navštivte: www.rovne-prilezitosti.cz

Rizika internetu a komunikačních technologií

Moderní technologie se dostávají do zájmu dětí v čím dál nižším věku, věk obětí kyberšikany se ve světě neustále snižuje, zároveň stoupá číslo v počtu uživatelů, kteří se stávají na moderních technologií závislých. Vzhledem k tomu, že české děti seznamují s mobilním telefonem, tabletem a počítači již od 3 let, je nutné, aby si správné návyky osvojili již při prvním seznámení s těmito technologiemi. Partner Rizika internetu a komunikačních technologií alias Nebuď oběť bude v rámci projektu provádět akreditované školení DVPP, v rámci kterého si osvojí i baterii her a aktivit vedoucích k minimalizaci rizik na internetu. Učitelé získají nové poznatky v oblasti, která zažívá v posledním období velký rozmach a zasahuje již děti v mateřských školkách, přesto je tento problém stále přehlížen a podceňován. Dozví se tedy o činnostech, které vedou k zdravým návykům a bezpečnému užívání moderních technologií. Pro více informací prosím navštivte: www.nebudobet.cz