Cíle a výstupy

Cílem projektu je poskytnout učitelům inspiraci pro inovaci výuky pomocí 8 běhů týdenních odborných zahraničních stáží vždy pro 8 pedagogů a vedoucích pracovníků mateřských školek v hostitelské zahraniční organizaci. Každá stáž bude probíhat v jednom z 8 států v EU a to vždy se zaměřením na jednu z 8 výukových metod. Celkově se tak projektu bude účastnit 64 pedagogů a vedoucích pracovníků MŠ, kteří dohromady vyzkouší 8 různých výukových metod v 8 různých státech EU.

Projekt se tak zaměřuje na přenesení zkušeností ze zahraničí do českých škol, inspirovaní učitelů ke změně, pomoci učitelům a učitelkám v osobnostním rozvoji a prohloubení vědomostí z pedagogiky, didaktiky, speciální a sociální pedagogiky. Učitelé a učitelky českých mateřských škol se v zahraničí v rámci stáže seznámí s problematikou práce s dětmi předškolního věku v mateřských školách v zahraničí, včetně práce s dětmi ze sociálně znevýhodněného prostředí v prostředí běžné mateřské školy a poznají tak jiné vzdělávací programy.

Dílčí cíle projektu jsou:

  1. Získání nových zkušeností účastníků s výukou v MŠ.
  2. Workshopy účastníků stáží, které budou přibližovat absolvovanou stáž, její podněty a náměty do praxe a fungování MŠ. Workshopy budou také podporovat přenos inovací.
  3. Informační portál, kde budou zveřejněny veškeré výstupy, postřehy a fotodokumentace k projektu.
  4. Závěrečná konference s prezentacemi účastníků pro širokou veřejnost.
  5. Publikace obsahující výstupy z jednotlivých běhů stáží, jež budou reflektovat samotní účastníci i odborný doprovod a jež bude rozeslána do 500 MŠ v MSK.