Metodika

V rámci stáží a sdílených workshopů se pedagogové a vedoucí pracovníci seznámí s 8 různými zahraničními mateřskými školami, které jsou charakteristické odlišnými vzdělávacími programy. Některé z těchto vzdělávacích programů jsou v ČR zastoupeny, jiné ne. Pedagogové a vedoucí pracovníci MŠ tak uvidí, jak v pedagogické praxi zahraničních mateřských škol fungují jim známé vzdělávací programy (které často v zahraničí fungují odlišně než v českém prostředí) a také vzdělávací programy, které jim dosud známy nebyly.

8 vzdělávacích programů, které budou moci poznat pedagogové a vedoucí pracovníci MŠ, jsou popsány níže.

1. Waldorská mateřská škola je založena na antroposofii. Cílem výchovně vzdělávacího procesu ve waldorfské MŠ je harmonický rozvoj dítěte předškolního věku s důrazem na oblast citovou a morální, proto je třeba, aby pedagog při výuce poskytl dětem co nejširší nabídku toho, co rozvíjí vůli, cítění a myšlení a co tyto tři oblasti dává do souladu. Veškerá činnost ve výuce je vedena tak, aby dítě mělo možnost spoluprožívat a spoluvytvářet život v MŠ a jejím blízkém okolí, což znamená, že učitelka s dětmi provádí všechny činnosti, které jsou součástí běžného každodenního života (šití, umývání nádobí apod.).

2. Montessoriovská mateřská škola, jejíž koncepce zdůrazňuje vliv vhodných výchovných podnětů na rozvoj dítěte zejména v „senzitivních fázích“ dětského života, využívá metodu Montessoriové, která pomocí speciálních učebních pomůcek a vytvořením vhodného prostředí podporuje přirozený vývoj dítěte, rozvíjí smyslové vnímání a logické myšlení, pomáhá dítěti zafixovat správné pracovní návyky a vytvářet svůj vlastní úsudek. Hlavními principy metody je orientace na dítě jako na člověka a výchova jako realizace svobody.

3. Step by Step (Začít spolu) která je typická pedagogickými přístupy orientovanými na dítě, které umožňují individuální přístup k dítěti, partnerství rodiny a školy a školy a komunity v oblasti výchovy a vzdělávání a inkluzi dětí se speciálními potřebami ( dětí nadprůměrně nadaných, dětí s vývojovými poruchami učení i děti s postižením, dětí z různých etnických menšin)

4. Lesní mateřská školka (Waldenkindergarten) je založena na myšlence být s dětmi za každého počasí, neboť pravidelný pobyt v přírodě může dětem dát plnohodnotnou přípravu do života. Děti i pedagogové čerpají nekonečnou inspiraci z přírody, která je každý den nová.

5. Švédská školka Egalia, která je vzorem genderově citlivé výchovy, vzorem v tom, jak efektivně eliminovat genderové stereotypy u dětí předškolního věku a dále je nerozvíjet. V této školce se děti mohou seberealizovat jakkoliv, hrát si s jakýmikoliv hračkami, rozvíjet své schopnosti bez ohledu na pohlaví.

6. Daltonská mateřská škola, která samostatně zvolenou činností a samostatnou prací, při níž děti pracují samostatně a volí si tempo, které jim vyhovuje, vede děti k zodpovědnosti a samostatnosti. Děti v daltonské mateřské škole nepracují pod vedením učitelky, ale spolupracují s ní a ostatními dětmi, při čemž se učí respektovat druhého, poradit si a pomoci si navzájem.

7. Integrovaná tematická výuka je inovativní program Američanky Susan Kovalikové, který se v Čechách samostatně neprosadil, ale ovlivnil řadu učitelek mateřských škol. Na Slovensku existuje několik škol, které se k tomuto programu hlásí. Integrovaná tematická výuka vychází z nejnovějších poznatků o fungování lidského mozku, dle nichž je třeba ve výuce pracovat tak, aby se uskutečňovalo mozkově kompatibilní vzdělávání . Je tedy třeba, aby ve výuce byly zastoupeny všechny tyto položky:

1.) Nepřítomnost ohrožení
2.) Smysluplný obsah
3.) Možnost výběru
4.) Přiměřený čas
5.) Obohacené prostředí
6.) Spolupráce
7.) Okamžitá zpětná vazba
8.) Dokonalé zvládnutí

Integrovaná tematická výuka je založena na celoročním tématu, které musí být pro žáky atraktivní a zároveň musí být dostatečně nosné pro vyučování. Toto téma se člení na měsíční podtémata. Podtémata jsou dále tvořena zhruba týdenními tematickými celky.

8. Mateřská škola podporující zdraví je ucelená programová vize postupné změny hlavního proudu edukace, školy a pedagogiky z hlediska nových perspektiv společenského vývoje, jejímž klíčovým principem je podpora holisticky pojatého zdraví v prostředí a veškeré edukativní činnosti školy. Tento vzdělávací program je vystavěn na třech základních pilířích, kterými jsou pohoda prostředí, zdravé učení a otevřené partnerství.